Seyahat Sigortası

Bu sigorta kişileri seyahat sırasında uğrayabilecekleri kaza ve seyahat rizikolarına karşı korumayı hedefleyen bir ürün paketidir.Sigortacı,poliçede yazılı kişileri tüm gün boyunca ve poliçede belirtilen seyahat süresi içinde meydana gelecek  kaza neticesinde uğrayacakları ölüm dahil bedensel zararları bu özel şartlar ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde korur.Ölüm ve sürekli tam sakatlık halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir.

Şirketimiz yurtdışına yapılan seyahatlerde, özellikle Schengen ülkeleri tarafından yaptırılması zorunlu tutulan bu sigorta için, online poliçe alabilmenizi sağlamaktadır. Bu ürünü bize başvurmanız durumunda acentesi olduğumuz tüm sigorta şirketlerinden  alabileceğiniz gibi, web sitemize üye olarak sadece birkaç dakika içinde Online olarak da satın alabilirsiniz.

Seyahat Rizikoları Teminatı

Seyahatin İptali Teminat ı: Sigortalının, seyahatini/rezervasyonunu aşağıda yazılı sebepler nedeniyle iptal etmesi veya yarıda keserek geri dönmesi sebebiyle uğrayacağı, bu seyahat/rezervasyon için yapmış bulunduğu ve kendisine iadesi mümkün olmayan masrafları, belgelendirmek şartıyla, sigortacı poliçede yazılı tutara kadar temin eder.

 • Sigortalının eşinin veya birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ölmesi veya ağır bir kaza geçirmiş olması,
 • İkametgahın olduğu yerde veya seyahatin yapılacağı bölgede zorunlu karantina uygulaması konması,
 • Sigortalının, I. Bölüme giren herhangi bir kaza sonucu, fiziken seyahat amacına uygun olarak, seyahati gerçekleştirmesinin veya seyahatine devam etmesinin mümkün olmaması,
 • Sigortalının evinde yangın, su basması veya hırsızlık meydana gelmesi,
 • Kaçırılma olaylarına maruz kalması,
 • Kanun, kamu otoritesi veya doğal afetlere bağlı olarak seyahatin yapılamaması,
 • Grev, halk hareketleri nedeniyle seyahatin yapılamaması.

Bagaj Teminatı:
Sigortacı sigortalının seyahat süresi içinde yanında bulundurduğu veya satın aldığı kişisel eşyalarının otel, motel, pansiyon veya benzeri yerler ile özel bir yerde kalma hali de dahil olmak üzere yangın, hırsızlık ve kaza sonucu uğrayabileceği zararları temin eder. Yola çıkarken seyahat şirketleri veya seyahat şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak emanet ettiği kişi ve kuruluşlar tarafından organize edilen transferlerde meydana gelen kayıplar teminata dahildir.

Aşağıdaki kayıtlı eşyalar bagaj teminatının azami %50?sine kadar, aşağıda yazılı şartlarla teminata dahildir.

 • Mücevherat, değerli madenden yapılmış eşyalar, inciler, kıymetli taşlar, saatler otelin emniyet kasasına konmuş olmak veya sigortalı tarafından üzerinde taşınması koşuluyla hırsızlığa karşı,
 • Fotoğraf ve film makineleri, müzik aletleri ve sair bunlara benzer kırılabilir eşyalar ile aksesuarları,kürkler ve av silahları kullanılırken, emanette dururken veya bir taşıyıcıya teslim edilmişse hırsızlığa karşı sigortalanır.

İstisnalar:
Aşınma, yıpranma, güve ve haşere zararları ile atmosferik şartlar sebebiyle husule gelen zararlar, Yangın, kaza, hırsızlığa teşebbüs sonucu olmadıkça, saatlerin, çini, porselen ve cam eşyaların, her türlü antika eşyanın, fotoğraf ve film makinelerinin, müzik aletlerinin ve sair bunlara benzer kırılabilir eşyanın kırılması sonucu oluşabilecek zararlar, Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından geciktirme, el koyma, alıkoyma, haczedilme veya imha sonucu meydana gelen zarar ve ziyanlar, Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın); iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlar.

Aşağıda sayılan eşya ve değerler sigorta teminatının dışındadır:

 • Nakit, banknot, menkul kıymetler,
 • Seyahat biletleri,
 • Kredi kartları.

Seyahat Sorumluluk Teminatı:
Sigortacı poliçede isimleri yazılı kişilerin günlük yaşamları sırasında başkalarına verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları bu özel şartlar ile ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin eder.
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sigortalının kiraladığı, ödünç aldığı, kefalet veya depozit sözleşmesine konu olan bir nesnenin kaybolması veya zarar görmesinden dolayı doğacak sorumluluk tazminatları,

 • kişinin kasıtlı hareketleri,
 • kişinin sahip olduğu binalardan kaynaklanan gayrimenkul sorumluluğu,
 • her türlü netice zararı ve çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar,

teminata dahil değildir. 16 yaşından küçüklerin sebep olacakları zarar ve ziyanlar, birlikte seyahat ettikleri aile reisinin sorumluluk limiti içinde aile reisinin hukuki sorumluluğu olarak teminata dahildir.

Taşınan Para Teminatı:
Sigortalının üzerinde bulunan para, çek, seyahat çekinin, üçüncü kişiler tarafından, silahla tehdit, tecavüz, zor kullanmak suretiyle gasp ve hırsızlıkları sigortacı tarafından poliçede yazılı meblağa kadar teminat altına alınmaktadır.
16 yaşından küçüklerin üzerinde bulunan paralar, ancak birlikte seyahat ettiği aile reisi ile birlikte 1. maddede tanımlanan bir olaya maruz kaldıklarında, aile reisinin teminat limiti içinde poliçe teminatına dahildir.