DASK

01.01.2009 tarihi itibari ile DASK kurumunca dask bedel ve tarifesi değiştirilmiş olup, bu sene ilk defa indirim uygulamasına geçilmiştir.

Dask poliçeniz vade sonu itibari ile 30 gün içerisinde yenilendigi taktirde tarife fiyatları üzerinden % 20 indirim uygulanacaktır. 30 gün içerisinde poliçenizin yenilenmemesi durumunda dask poliçeniz indirimsiz tarifeden düzenlenecektir.

Aynı apartman ya da site içerisindeki 8 ve üzeri dairenin dask poliçelerinin bir arada yapılması durumunda tarife fiyatları üzerinden % 20 indirim uygulanacaktır.

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.
Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.


Tarife ve Primler

Primlerin Tespiti

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
 • Binanın yapı tarzı,
 • Meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır.

Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Fiyatlar (‰)

I. Bölge

II. Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

V. Bölge

A-Çelik, betonarme, karkas yapılar

2.20

1.55

0.83

0.55

0.44

B-Yığma Kagir Yapılar

3.85

2.75

1.43

0.60

0.50

C-Diğer Yapılar

5.50

3.53

1.76

0.78

0.58

 

Sivil Rizikolar Deprem Tarifesi

Deprem

Dask

Deprem

Dask

Deprem

Dask

Deprem

Dask

Deprem

Dask

                   YAPI TARZI

   Bölge I

    Bölge II

   Bölge III

  Bölge IV

   Bölge V

A-Çelik veya Betonarme Karkas Dask m2 birim:450 YTL

2,13

2,2

1,46

1,55

0,78

0,83

0,39

,55

0,28

0,44

B-Yığma Kağir                                 Dask m2 birim:320 YTL

3,73

3,85

2,59

2,75

1,34

1,43

0,43

0,6

0,32

0,5

C-
Diğer  Dask m2
birim:170 YTL

5,33

5,5

3,33

3,53

1,65

1,76

0,55

0,78

0,37

0,58

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.